logo StrefaPlastyka

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego strefaplastyka.pl

Sklep internetowy, działający pod adresem https://strefaplastyka.pl, zwany dalej Sklepem, prowadzony jest przez Piotra Pakułę, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Piotr Pakuła z siedzibą w Katowicach przy ul. Iłłakowiczówny 14/16, 40-134 Katowice, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 9542564761, REGON: 240245276, BDO: 000431961, zwaną dalej Sprzedawcą.

Dane kontaktowe Sprzedawcy:

adres korespondencyjny / do zwrotów / biura: ul. Wapienna 2, 42-520 Dąbrowa Górnicza

e-mail: biuro@strefaplastyka.pl, telefon (w godzinach 8 – 16): +48 32 307 74 55, +48 535 455 282.

Nr rachunku bankowego Sprzedawcy: ING Bank Śląski 58 1050 1214 1000 0023 0790 4835

Rozdział I. Informacje ogólne

 • 1. Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:
  • a. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
  • b. Klient – podmiot korzystający ze sklepu, na rzecz którego mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym może być zawarta umowa sprzedaży, zgodnie z przepisami prawa i niniejszym Regulaminem;
  • c. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;
  • d. Konsument – konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, tj. osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
  • e. Polityka prywatności – dokument zawierający informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Klienta oraz wykorzystywania plików Cookies, udostępniony na stronie Sklepu;
  • f. Regulamin – niniejszy regulamin;
  • g. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 • 2. Sprzedawca prowadzi sprzedaż towarów przedstawionych na stronie internetowej Sklepu, świadcząc jednocześnie usługi drogą elektroniczną, na zasadach określonych w Regulaminie.
 • 3. Wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne do korzystania ze Sklepu to: urządzenie z dostępem do Internetu oraz przeglądarka internetowa w najnowszej wersji z włączoną obsługą języka JavaScript i plików Cookies.
 • 4. Sprzedawca stosuje w Sklepie mechanizm plików Cookies, opisany szczegółowo w polityce prywatności udostępnionej w Sklepie.
 • 5. Do złożenia zamówienia w Sklepie niezbędne jest posiadanie aktywnego adresu poczty elektronicznej e-mail.
 • 6. Zabronione jest korzystanie ze Sklepu w sposób: sprzeczny z prawem, postanowieniami Regulaminu lub dobrymi obyczajami; naruszający dobra osobiste Sprzedawcy lub osób trzecich; zakłócający funkcjonowanie Sklepu. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.

Rozdział II. Usługi świadczone drogą elektroniczną

 • 7. Sprzedawca świadczy nieodpłatnie na rzecz Klienta, drogą elektroniczną, następujące usługi: przeglądanie asortymentu sklepu, składanie zamówień (usługa zwana dalej Formularzem Zamówienia), prowadzenie konta Klienta (usługa zwana dalej Kontem Klienta), wysyłanie zapytań (usługa zwana dalej Formularzem Kontaktowym), subskrypcja biuletynu (usługa zwana dalej Newsletterem).
 • 8. Usługa Formularza Zamówienia polega na umożliwieniu Klientowi złożenia zamówienia na towary w Sklepie, za pomocą formularza umieszczonego na stronie Sklepu.
 • 9. Usługa Formularza Zamówienia ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia zamówienia lub rezygnacji z jego składania.
 • 10. Usługa Konta Klienta polega na udostępnieniu zarejestrowanemu Klientowi zabezpieczonego hasłem panelu na stronie Sklepu, umożliwiającego dostęp do danych podanych przez Klienta i ich edycję oraz informacji o złożonych przez niego zamówieniach.
 • 11. Umowa o świadczenie usługi Konta Klienta zostaje zawarta na czas nieokreślony, po dokonaniu rejestracji za pomocą formularza dostępnego na stronie Sklepu. Podczas rejestracji Klient podaje niezbędne dane osobowe oraz ustanawia hasło dostępu do usługi. Warunkiem rejestracji jest zaakceptowanie treści Regulaminu i Polityki prywatności poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza.
 • 12. Rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta możliwe jest w każdej chwili poprzez wysłanie żądania usunięcia konta, z adresu e-mail do niego przypisanego, na adres e-mail Sprzedawcy. Konto Klienta zostanie usunięte niezwłocznie, nie wcześniej niż po zrealizowaniu zamówień złożonych przez Klienta.
 • 13. Usługa Formularza Kontaktowego polega na umożliwieniu Klientowi wysłania wiadomości do Sprzedawcy, za pomocą formularza umieszczonego na stronie Sklepu.
 • 14. Usługa Formularza Kontaktowego ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą wysłania wiadomości lub rezygnacji z jej wysyłania.
 • 15. Usługa Newslettera polega na okresowym przesyłaniu na podany przez Klienta adres e-mail biuletynu zawierającego informacje o ofertach, promocjach oraz nowościach w Sklepie.
 • 16. Umowa o świadczenie usługi Newslettera zostaje zawarta na czas nieokreślony, po dokonaniu rejestracji za pomocą formularza dostępnego na stronie Sklepu. Podczas rejestracji Klient podaje adres e-mail. Warunkiem rejestracji jest zaakceptowanie treści Regulaminu i Polityki prywatności oraz wyrażenie zgody na otrzymywanie wiadomości w celu realizacji usługi Newslettera, wymaganej przepisami o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz prawem telekomunikacyjnym.
 • 17. Rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Newsletter możliwe jest w każdej chwili, ze skutkiem natychmiastowym, poprzez link wyrejestrowujący podany w treści biuletynu.
 • 18. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem pozyskania i modyfikacji danych osobowych Klienta przez osoby nieuprawnione. Zaleca się stosowanie środków technicznych minimalizujących powyższe zagrożenia, takich jak: programy antywirusowe z aktualną bazą wirusów, zapory sieciowe (firewall), aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej dotyczące bezpieczeństwa.
 • 19. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną w Sklepie można składać na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy. Rozpatrzenie reklamacji następuje w najkrótszym możliwym terminie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.

Rozdział III. Składanie zamówienia

 • 20. Informacje o towarach przedstawione na stronie Sklepu stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 • 21. Rejestracja w usłudze Konta Klienta nie jest konieczna do złożenia zamówienia.
 • 22. Klient może składać zamówienia na towary za pośrednictwem interaktywnego Formularza Zamówienia dostępnego na stronie Sklepu.
 • 23. Klient dodaje towary do zamówienia naciskając przy wybranych towarach na przycisk “Dodaj do koszyka”.
 • 24. Po skompletowaniu zamówienia Klient podaje w Formularzu Zamówienia dane osobowe niezbędne do realizacji zamówienia oraz wybiera sposób dostawy i płatności.
 • 25. Warunkiem złożenia zamówienia jest zaakceptowanie treści Regulaminu i Polityki prywatności poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola Formularza Zamówienia.
 • 26. Klient składa zamówienie przez wysłanie do Sprzedawcy Formularza Zamówienia, naciskając przycisk “Kupuję i płacę”. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży towarów, będących przedmiotem zamówienia.
 • 27. Do momentu złożenie zamówienia Klient może samodzielnie modyfikować zamówienie w interaktywnym Formularzu Zamówienia. W celu modyfikacji zamówienia po jego złożeniu należy niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą.
 • 28. Klient otrzymuje na podany adres poczty elektronicznej automatyczne potwierdzenie wpłynięcia zamówienia, które nie jest jeszcze zawarciem umowy. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta, na podany adres poczty elektronicznej, informacji o przyjęciu zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę.

Rozdział IV. Płatności

 • 29. Ceny towarów w Sklepie podane są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny towarów nie zawierają kosztów dostawy.
 • 30. Sposoby płatności za zamówienie dostępne w Sklepie:
  • a. z góry, poprzez system płatności elektronicznych PayU, którego operatorem jest: PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań;
  • b. z góry, poprzez system płatności elektronicznych Przelewy24, którego operatorem jest: PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań;
  • c. z góry, przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy;
  • d. za pobraniem tj, gotówką lub kartą płatniczą w momencie dostarczenia zamówienia przez kuriera;
  • e. gotówką przy odbiorze osobistym.
 • 31. Za zamówienie opłacane z góry należy zapłacić w terminie 3 Dni roboczych od dnia zawarcia umowy sprzedaży.
 • 32. Jeżeli Klient zgłosi chęć otrzymania faktury, zostanie ona dostarczona w formie elektronicznej – na adres poczty elektronicznej podany w zamówieniu – albo w formie papierowej, jeżeli Klient nie wyrazi zgody na otrzymywanie faktur elektronicznych.

Rozdział V. Dostawa

 • 33. Dostawa zamówienia realizowana jest na terenie Polski, na adres wskazany w zamówieniu.
 • 34. Sposoby dostawy zamówienia dostępne w Sklepie:
  • a. kurierem;
  • b. do paczkomatu (system automatycznych skrytek pocztowych);
  • c. odbiór osobisty w biurze Sprzedawcy po wcześniejszym uzgodnieniu ze Sprzedawcą terminu odbioru.
 • 35. Termin dostawy wynosi do 7 Dni roboczych, chyba że w opisie danego towaru lub w trakcie składania zamówienia podano krótszy termin.
 • 36. W przypadku zamówienia towarów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy zamówienia jest najdłuższy z podanych terminów.
 • 37. Jeżeli Klient wybierze płatność z góry za zamówienie, termin dostawy liczony jest od dnia otrzymania zapłaty przez Sprzedawcę.
 • 38. Koszt dostawy zamówienia ponosi Klient, chyba że Sprzedawca na stronie Sklepu wskaże inaczej.
 • 39. Sprzedawca może podzielić zamówienie na kilka oddzielnych przesyłek bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Klienta.
 • 40. W przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od przewoźnika sporządzenia protokołu szkody.

Rozdział VI. Reklamacje

 • 41. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Klientowi towar, będący przedmiotem umowy sprzedaży, bez wad.
 • 42. Zawarte w niniejszym rozdziale postanowienia punktów 43-45 Regulaminu dotyczące Klienta będącego Konsumentem stosuje się również do Klienta będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 • 43. Podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta będącego Konsumentem, w razie braku zgodności towaru z umową sprzedaży, określają przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 • 44. Reklamacje dotyczące zakupionego towaru Klient będący Konsumentem może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej lub na piśmie na adres korespondencyjny Sprzedawcy. Zaleca się, aby w zgłoszeniu reklamacyjnym podać: dane kontaktowe składającego reklamację, numer zamówienia, opis niezgodności towaru z umową sprzedaży i okoliczności jej wystąpienia oraz żądanie w związku z reklamacją. Klient będący Konsumentem ma możliwość przesłania zdjęć reklamowanego towaru na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy.
 • 45. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji złożonej przez Klienta będącego Konsumentem niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 • 46. Klient będący Konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, m.in.:
  • a. złożenie wniosku do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej o wszczęcie postępowania mediacyjnego w celu rozwiązania sporu ze Sprzedawcą – więcej informacji na stronie https://katowice.wiih.gov.pl;
  • b. złożenie wniosku do stałego sądu polubownego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej o rozpatrzenie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży – więcej informacji na stronie https://katowice.wiih.gov.pl;
  • c. pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona interesów konsumentów;
  • d. internetowej platformy systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (ODR), dostępnej pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr.
 • 47. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi wobec Klienta będącego przedsiębiorcą zostaje wyłączona na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego.
 • 48. Jeżeli na towar została udzielona gwarancja, informacja o jej warunkach zawarta jest w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta i dołączonej do towaru. Sprzedawca nie udziela gwarancji na sprzedawane towary i nie świadczy usług posprzedażnych.

Rozdział VII. Odstąpienie od umowy

 • 49. Zawarte w niniejszym rozdziale postanowienia dotyczące Klienta będącego Konsumentem stosuje się również do Klienta będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 • 50. Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy zawartej na odległość ze Sprzedawcą, bez podawania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient będący Konsumentem lub wskazana przez niego osoba trzecia, inna niż przewoźnik, obejmie w posiadanie zakupione towary.
 • 51. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta będącego Konsumentem lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 • 52. Aby odstąpić od umowy, Klient będący Konsumentem musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 • 53. Klient będący Konsumentem może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, zawartego w załączniku do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 • 54. Klient będący Konsumentem ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru, na adres do zwrotów, przed jego upływem.
 • 55. Klient będący Konsumentem ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 • 56. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta będącego Konsumentem o odstąpieniu od umowy, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostawy z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta będącego Konsumentem sposobu dostawy innego niż najtańszy sposób dostawy dostępny w Sklepie.
 • 57. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient będący Konsumentem w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodził się on na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Klient będący Konsumentem nie poniesie żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności.
 • 58. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze towar od Klienta będącego Konsumentem, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta będącego Konsumentem do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta będącego Konsumentem dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 • 59. Klient będący Konsumentem ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

Rozdział VIII. Dane osobowe

 • 60. Administratorem danych osobowych Klienta jest Sprzedawca.
 • 61. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne do dokonania zakupu w Sklepie, założenia Konta Klienta, subskrypcji Newslettera oraz skorzystania z Formularza Kontaktowego.
 • 62. Zgromadzone dane osobowe Klienta przetwarzane są w celu: obsługi Konta Klienta; obsługi zamówień; obsługi reklamacji i oświadczeń o odstąpieniu od umowy; obsługi korespondencji; obsługi Newslettera; realizacji obowiązków podatkowych i księgowych; ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z umową; tworzenia i analizowania statystyk.
 • 63. Dane osobowe Klienta są przechowywane przez okres zależny od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania – co zostało szczegółowo opisane w Polityce prywatności.
 • 64. Odbiorcami danych osobowych Klienta są podmioty związane ze Sprzedawcą umową powierzenia przetwarzania danych osobowych a także uprawnione do tego organy państwowe.
 • 65. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Klienta, ma on prawo do:
  • a. żądania dostępu do danych, ich sprostowania, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania, usunięcia;
  • b. cofnięcia uprzednio udzielonej zgody na przetwarzanie danych;
  • c. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  • d. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • 66. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Klienta zamieszczone zostały w Polityce prywatności.

Rozdział IX. Zmiany Regulaminu

 • 67. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnej przyczyny, jaką jest:
  • a. konieczność dostosowania Regulaminu do zmian w prawie;
  • b. zmiana sposobów płatności lub dostawy;
  • c. zmiana nazw, danych teleadresowych, numerów identyfikacyjnych, adresów elektronicznych lub odnośników zamieszczonych w Regulaminie;
  • d. zmiana warunków technicznych świadczenia usług drogą elektroniczną;
  • e. wprowadzenie, zmiana lub wycofanie funkcjonalności lub usług;
  • f. konieczność usunięcia z treści Regulaminu niejasności lub omyłek pisarskich.
 • 68. Sprzedawca, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem, poinformuje o każdej zmianie Regulaminu w komunikacie zamieszczonym na stronie Sklepu, oraz prześle zmieniony Regulamin w formacie PDF do Klientów zarejestrowanych w usłudze Konta Klienta oraz Newslettera, na adres poczty elektronicznej przypisany do usługi. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konta Klienta oraz Newslettera, ze skutkiem natychmiastowym,  jeżeli nie akceptuje treści zmienionego Regulaminu.
 • 69. Zmiana Regulaminu nie narusza praw nabytych przez Klientów na podstawie umów zawartych przed zmianą Regulaminu, w szczególności nie ma wpływu na zamówienia złożone przed zmianą.
 • 70. Niniejszy regulamin obowiązuje od 1 stycznia 2023 r.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat:

Piotr Pakuła Strefa Plastyka

ul. Wapienna 2, 42-520 Dąbrowa Górnicza

e-mail: biuro@strefaplastyka.pl

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów(*) umowy dostawy następujących towarów(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących towarów(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

Scroll to Top